Pogotowie - Centrum Kultury Niezależnej

"Pogotowie" Gramy Niezależnie, Biłgoraj ul. 3-go Maja 95

 Statut Stowarzyszenia „  Noodles Stage

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie „Noodles Stage”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biłgoraj.

 

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego i województwa lubelskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

 

§ 5

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

§6

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 

 

 

 

§ 7

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Członkowie stowarzyszenia mogą być jego Pracownikami.

 

§ 8

Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

 

§ 9

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalnych, w szczególności na rzecz promowania artystów.

 

 

§ 10

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
 2. promowanie i wspieranie artystów,
 3. organizowanie wykładów tematycznych, warsztatów muzycznych, szkoleń,
 4. rozwijanie sceny muzycznej i wspieranie dotychczasowych osiągnięć,
 5. upowszechnianie wartości kultury muzycznej oraz sztuki.
 6. działania na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych wśród młodzieży poprzez zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 8. współdziałanie z administracją rządową i samorządową.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
 10. Współpraca z przedstawicielami kultury i sztuki.
 11. podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury
 12. gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach społeczno - kulturowych,
 13. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności,
 14. Działalność artystyczna mająca na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej, w szczególności zdegradowanej.
 15. propagowanie działalności stowarzyszenia za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów.
 16. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
 17. Samokształcenie członków stowarzyszenia.
 18. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym
 19. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 11

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a.      zwyczajnych,

b.      wspierających,

c.      honorowych.

 

 

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch innych członków Stowarzyszenia.
 2. Nabycie członkostwa następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia, po jej zatwierdzeniu przez Zarząd oraz opłaceniu składki członkowskiej
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Nabycie członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Nabycie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

§ 13

 

Członkowie zwyczajni mają:

 1. bierne i czynno prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia 
 2. prawo korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. prawo udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. prawo do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

 

§ 15

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 16

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.      Złożenia pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu

b.      Podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu:

1)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

2)     rażącego naruszenia postanowień statutu oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,,

3)     popełniania czynu zabronionego na szkodę Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,

4)     braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c.      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d.      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów),
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 18

 

 1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być wybrany na kolejne kadencje.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków zwołane zostało zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 5 niniejszego Statutu wybór członków Zarządu i Komisji rewizyjnej dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. W razie zmieszenia liczy członków organu poniżej połowy dokonuje się ponownego wyboru wszystkich członków danego organu.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 56 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów. W takim przypadku kompetencje Walnego Zebrania Członków przysługują Zebraniu Delegatów. Kadencja Zebrania Delegatów trwa 3 lata. Jeden Delegat reprezentuje 3 członków Walnego Zebrania. Regulamin wyboru Delegatów oraz tryb obradowania Zebrania Delegatów ustalany jest przez Zarząd.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad należy zawiadomić Członków, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania. Zwyczajne Walne Zebranie Członków władne jest podejmować uchwały, jeżeli weźmie w nim udział, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 5. Jeżeli w Zebraniu bierze udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie po raz drugi w terminie nie później niż 1 miesiąc od dnia pierwszego Zebrania. Zwyczajne Walne Zebranie Członków władne jest w takim przypadku do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

a)     na wniosek Członków Komisji Rewizyjnej,

b)     na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

c)      na wniosek Zarządu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W razie niedopełnienia przez Zarząd obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków uprawnienie Zarządu w tym przedmiocie przysługuje Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 20

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane w głosowaniu jawnym są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (quorum).
 2. Jeżeli nie można uzyskać quorum uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 

 

 

Zarząd

 

§ 22

 

1.      Zarząd jest powołany do kierowania całą bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2.      Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.

3.      Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie.

4.      Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

5.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

6.      Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7.      Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równego rozłożenia głosów decyduje Prezes. Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym na podstawie uchwały pełnego składu.

 

 

§ 23

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 6. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyzję podejmuje Przewodniczący.

 

 

§ 25

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

 

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 26

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.      składki członkowskie,

b.      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c.      dotacje, subwencje, udziały, lokaty, odsetki

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

 1. Wniosek o zmianę statutu zgłaszany jest na piśmie a jego treść jest doręczana wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę powołującą 3 osobową Komisję Likwidacyjną.

 

 

 

 

Podpisy;                                                                                                        17.02.2009

 

 

Andrzej Klucha - prezes Zarządu

 

Andrzej Klucha - wiceprezes Zarządu

 

Adrian Łobacz - sekretarz Zarządu

 

Marlena Omiotek - skarbnik Zarządu